Free Online Games - Play over 80,000 Fupa games online including flash games , internet games , online games , and all free games.
   

Online Teste të maturës Games
Play Kuizi Kimia - pjesa gjashtëKuizi Kimia - pjesa gjashtë Game

Plays: 703
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the sixth part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Play Kuizi Kimia - Pjesa e 14Kuizi Kimia - Pjesa e 14 Game

Plays: 663
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka nga 4 opcione apo përgjigje dhe ku vetëm njëra nga ato përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 14 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions, each question has 4 options or answer and where only one of them is the correct answer. This is part 14 of this quiz. Test your knowledge in Chemistry or learn things that you did not know.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e tetëGjuhë dhe letërsi - Pjesa e tetë Game

Plays: 570
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the eighth part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.
Play Kuizi Kimia - pjesa pestëKuizi Kimia - pjesa pestë Game

Plays: 531
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e pestë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the fifth part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Play Kuizi Kimia - pjesa e tetëKuizi Kimia - pjesa e tetë Game

Plays: 476
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur.
Play Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 16 Game

Plays: 475
Category: Education
Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kuizi përmban 51 pyetje të ndryshme. Çdo pyetje ka 3 ose 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra përgjigje është e saktë. Testoni njohuritë tuaja në Gjuhë dhe letërsi apo mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. The quiz contains 51 different questions. Each question has 3 or 4 options or answers where only one answer is correct. Test your knowledge in languages ??and literature and learn things that you did not know.
Play Kuizi Kimia - Pjesa e dhjetëKuizi Kimia - Pjesa e dhjetë Game

Plays: 470
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e dhjetë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is the tenth part of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Play Kuizi Kimia - pjesa e tretëKuizi Kimia - pjesa e tretë Game

Plays: 461
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur.
Play Kuizi Kimia - Pjesa e 13Kuizi Kimia - Pjesa e 13 Game

Plays: 440
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka nga 4 opcione apo përgjigje dhe ku vetëm njëra nga ato përgjigje është e saktë. Kjo është pjesa e 13 e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në Kimi ose mësoni ato gjëra që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. The quiz contains 10 questions, each question has 4 options or answer and where only one of them is the correct answer. This is part 13 of this quiz. Test your knowledge in Chemistry or learn things that you did not know.
Play Kuizi Kimia - Pjesa e nëntëKuizi Kimia - Pjesa e nëntë Game

Plays: 424
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e nëntë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur. This is a quiz of Chemistry. This is part nine of this quiz, which contains 10 questions with four options for each question where only one option is correct. Test yourself how much you know about the subject of chemistry, and learn what you do not know.
Play Kuizi Informatika - Pjesa e parëKuizi Informatika - Pjesa e parë Game

Plays: 395
Category: Education
Ky është një kuiz nga Informatika. Kuizi përmban 34 pyetje të ndryshme nga Informatika. Secila pyetje ka 4 opcione, ku vetëm njëri opcion është i saktë. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi. Testoni njohuritë tuaja në informatikë.
Play Kuizi Kimia - pjesa e dytëKuizi Kimia - pjesa e dytë Game

Plays: 385
Category: Education
Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten se sa keni njohuri për lëndën e kimisë , ndërsa mësoni ato që nuk i keni ditur.

1  


DMCA | Privacy | Sitemap
Copyright © 2008-2014 Fupa Games Inc. Trademarks & Copyrights belong to their respective owners.